Πολιτική

Τροπολογία του ΚΚΕ – Κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και του πλαφόν 3%

Τροπολογία του  ΚΚΕ κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο εκλογικό νόμο με την οποία προτείνει καθιέρωση της απλής αναλογικής με κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και του πλαφόν του 3%.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας – προσθήκης, η ΚΟ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η κυβερνητική πρόταση για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου, σε αντίθεση με προηγούμενες διακηρύξεις και σχετικές νομοθετικές προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καθιερώνει την “ανόθευτη” και “άδολη” απλή αναλογική. Και τούτο γιατί ναι μεν καταργεί το μπόνους των 50 εδρών που δίνει ο ισχύων εκλογικός νόμος στο πρώτο σε σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων στην Επικράτεια κόμμα, όμως παράλληλα διατηρεί το όριο του 3% ως κατώφλι για την είσοδο ενός εκλογικού σχηματισμού στη Βουλή.

Το ΚΚΕ, συνεπές στην υποστήριξη της “ανόθευτης” απλής αναλογικής, καταθέτει την πιο κάτω τροπολογία, με την οποία επιφέρει αλλαγές στο άρθρο 2 της κυβερνητικής πρότασης για τον εκλογικό νόμο, με τις οποίες επέρχεται (επιπλέον της κατάργησης του μπόνους των 50 εδρών) η κατάργηση και του ορίου του 3% για την είσοδο ενός εκλογικού σχηματισμού στη Βουλή».

Η τροπολογία – προσθήκη της ΚΟ του ΚΚΕ

Αναλυτικά, η τροπολογία – προσθήκη της ΚΟ του ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», έχει ως εξής:

«Τα άρθρα 2 και 3 του νομοσχεδίου ενοποιούνται σε άρθρο 2, με τίτλο και περιεχόμενο το εξής:

Άρθρο 2

Καθιέρωση της απλής αναλογικής με κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και του πλαφόν του 3%

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του ΠΔ 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το γινόμενό τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όλοι οι σχηματισμοί που έλαβαν μέρος στις εκλογές και που συμμετέχουν στην κατανομή των 300 εδρών συνολικά.

Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα”.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. Το άρθρο 5 του ν. 3231/2004 όπως αυτό κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παράγραφος 1 του ΠΔ 26/2012.

β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παράγραφοι 3 και 4 αντίστοιχα του ΠΔ 26/2012.

3. α) Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3636/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

“Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες”

β) Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του Π.Δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες”

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3231/2004 όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ. 26/2012 τροποποιούνται ως εξής:

“1. Για την κατανομή των εδρών επικρατείας ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί που πήραν μέρος στις εκλογές, διά του αριθμού των βουλευτών επικρατείας.

2. Ο αριθμός των βουλευτών επικρατείας, που αναδεικνύουν όσοι σχηματισμοί έλαβαν μέρος στις εκλογές, προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια, διά του εκλογικού μέτρου”.

5. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παράγραφος 4 εδάφιο α΄ του ΠΔ 26/2012, τροποποιείται ως εξής:

“Για την κατανομή των εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια όλοι οι σχηματισμοί που πήραν μέρος στις εκλογές διά του αριθμού των εδρών της”.

6. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παράγραφος 5 εδάφιο γ΄ του Π.Δ. 26/2012, τροποποιείται ως εξής:

“Η έδρα των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών καταλαμβάνεται από τον εκλογικό σχηματισμό που έχει λάβει τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική αυτή περιφέρεια”.

7. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παράγραφος 6 εδάφιο α΄, τροποποιείται ως εξής:

“Για την κατανομή τυχόν αδιάθετων εδρών υπολογίζεται η διαφορά των εδρών που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, από τις έδρες που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 99″.

8. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παράγραφος 7 εδάφιο β΄ του Π.Δ. 26/2012, τροποποιείται ως εξής:

“Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μία, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες εμφανίζει τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα”.

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παράγραφος 8 του Π.Δ. 26/2012, τροποποιείται ως εξής:

“Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια. Στον εκλογικό σχηματισμό που έχει το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια παραχωρείται ανά μία έδρα από κάθε μία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που ο εκλογικός σχηματισμός δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 99. Αν πάλι παραμείνουν αδιάθετες έδρες, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται διαδοχικά για όλους τους εκλογικούς σχηματισμούς, αρχίζοντας από όποιον συγκέντρωσε το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια προς αυτόν με τον αμέσως μεγαλύτερο”».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο