FeaturedΑθήναΠολιτική

Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας – Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο

Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας , συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, είναι από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα , με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν.3979/2011, καθώς «στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο» και ορίζεται ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την τροποποίηση το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των παραπάνω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν.3979/201».

Συγκεκριμένα το άρθρο 179 αναφέρει:

«1. Το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής  και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού. Με απόφαση  καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγεται για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την Παρασκευή, περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο με διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών (Κεφάλαιο Ε΄ και άρθρα 178- 188).

Οι ρυθμίσεις αφορούν στα εξής:

 • Θέματα ΟΤΑ ( απαρτία Δημοτικού Συμβουλίου, ορισμός μελών στη διοίκηση νομικών προσώπων, συγχώνευση νομικών προσώπων κ.λπ.)
 • Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού
 • Θέματα προσλήψεων
 • Σύγκληση δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
 • Επέκταση της αυξημένης μοριοδότησης εμπειρίας προσωπικού άλλων νομικών προσώπων, εκτός ΟΤΑ,  που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 και 2012 για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Εξαίρεση της Δημοτικής Αστυνομίας από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημόσιων σχολείων
 • Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
 • Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης  και λοιπά έξοδα αιρετών
 • Καταβολές χρηματοδοτήσεων  από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των δήμων
 • Θέματα προσωπικού ΔΕΥΑ

Ειδικότερα προβλέπονται κατ΄ άρθρο τα εξής:

Άρθρο 178

Με το άρθρο 178  ορίζεται ότι:

 • Ειδικά για την τρέχουσα δημοτική περίοδο ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν οριστεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
 • Ορίζεται ρητά ότι η άρνηση ψήφου και η λευκή ψήφος λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, μόνο για τον σχηματισμό απαρτίας. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμη και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την απαρτία. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία.
 • Εισάγεται ρύθμιση για περιπτώσεις δίκης που αφορούν τον προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέσης μεταξύ υπαλλήλων και  δήμων ή υπαλλήλων και περιφέρειας, όπου ρητά ορίζεται ότι οι δίκες αυτές  μπορούν να καταργούνται, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Δηλαδή για την  παραίτηση δήμου ή περιφέρειας από ένδικα μέσα κατά πρωτόδικης απόφασης για τον προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέσης υπαλλήλου,  αποφασίζει η οικονομική επιτροπή, στην οποία την πλειοψηφία έχει η συμπολίτευση.
 • Αναδιατυπώνεται  διάταξη του νόμου Θεοδωρικάκου (ν.4623/2019 άρθρο 6 παρ.1) για τον ορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς κατά την εφαρμογή της παρατηρήθηκαν  περιπτώσεις πλήρους αποκλεισμού  των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων από τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων. Τώρα ορίζεται ότι οι λοιπές παρατάξεις έχουν στο συμβούλιο τουλάχιστον ένα μέλος.

Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη διάταξη αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ορισμός  μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα μέληαφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio)  ή υποδεικνύονται από τους φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες».

 • Ορίζεται ότι  για τη συγχώνευση και την κατάργηση νομικών προσώπων των δήμων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ληφθείσα με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του.

Άρθρο 180

Με το άρθρο 180 τροποποιείται η διαδικασία τιμητικής πολιτογράφησης και πλέον  το τιμώμενο πρόσωπο δεν είναι υποχρεωμένο να υποβάλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η υποβολή του, «έθετε τον αιτούντα σε ένα άσκοπο και αναίτιο για εκείνον διοικητικό βάρος, αφετέρου η εν λόγω διαδικασία υποβαθμιζόταν σε μια απλή διοικητική πράξη, χάνοντας σκοπό της οιαδήποτε τιμής ήθελε αποδοθεί από το Κράτος μας προς τον αιτούνται. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αποκαθίσταται η ιστορική βούληση του νομοθέτη για απόδοση τιμής στο πρόσωπο εκείνων που προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα μας ή εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

Άρθρο 181

Παρατείνεται η προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων  για την ακίνητη περιουσία δημόσιων σχολείων για ακόμη δύο έτη, λαμβανομένων υπόψη ειδικών περιπτώσεων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και περιπτώσεων καθορισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τα δικαστήρια, λόγω προσφυγών ιδιωτών ή φορέων.

Άρθρο 182

Με το άρθρο 182 εισάγεται εξαίρεση από την αυτόφωρη διαδικασία των κατ΄  έγκληση διωκόμενων αδικημάτων που φέρεται ότι διαπράττει κατά την άσκηση των καθηκόντων του  και εξαιτίας αυτών το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 183

Με το άρθρο 183 πλέον συμπληρώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των μετακινήσεων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της προς την έδρα της περιφέρειας μετακίνησης, με τις περιπτώσεις της μετακίνησης προς τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της αυτής περιφέρειας, αλλά και κάθε άλλο προορισμό εκτός της περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική διαδικασία.

Άρθρο 184

Με το άρθρο 184 προστατεύονται οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων επενδυτικών δανείων και ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης δήμων από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών στο δημόσιο, τρίτους ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 185

Με το άρθρο προτείνεται η δια περιφοράς συνεδρίαση  των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος  από την αναβολή.

Άρθρο 186

Με το άρθρο 186 επεκτείνεται, η αυξημένη  μοριοδότηση εμπειρίας και για το  απασχολούμενο προσωπικό άλλων, εκτός δομών ΟΤΑ,  νομικών προσώπων, όπως φορείς της εκκλησίας, που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 και 2012 για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η μοριοδότηση βαθμολογείται με δεκαεπτά (17 μονάδες) ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

Ειδικότερα το άρθρο προβλέπει:

«Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α΄212) αντικαθίσταται ως εξής:

Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β. της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας ή κατ΄ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική  περιφέρεια των οικείων ΟΤΑ, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17 μονάδες) ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις μήνες».

Άρθρο 187

Με το άρθρο 187 ορίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, ή σύμβαση μίσθωσης έργου,  απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, εφόσον  η δαπάνη για τις αποδοχές  του προσωπικού επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ή καλύπτεται  από επιχορήγηση του  φορέα από κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 188

Με το άρθρο 188  επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με τη μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου προέλευσης. Επίσης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου προέλευσης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο