Εργασιακά

Σε νοσοκομεία, δήμους, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΥΠΑ, εφορείες αρχαιοτήτων – 1.608 θέσεις μονίμων και εποχικών στο Δημόσιο έως το τέλος του έτους

προσληψεις
Με 1.608 υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτικά θα γίνουν 1.069 προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό και 539 για εποχικό προσωπικό. Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους νέους υπαλλήλους είναι: δήμοι, νοσοκομεία, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφορείες αρχαιοτήτων, παιδικοί σταθμοί, Ταμείο Παρακαταθηκών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: διοικητικοί, οδηγοί, διανομείς, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, τεχνίτες, υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης, διαμετακομιστές, βρεφονηπιοκόμοι, μάγειρες κ.ά.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.

Γραπτός διαγωνισμός για 32 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ – Αιτήσεις από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου

Ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 32 μόνιμους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη προβλέπει γραπτό διαγωνισμό για όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994, να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, να διαθέτουν πιστοποιητικό Υγείας Γ’ Κατηγορίας, να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Στάδια διαγωνισμού
Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε τρία στάδια. Τα Α’ και Β’ στάδια θα διεξαχθούν με γραπτή δοκιμασία και το Γ’ στάδιο με προφορική εξέταση ορθοφωνίας.

Α’ στάδιο: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» (συντελεστής βαρύτητας 1).
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία, στο πλαίσιο της οποίας, πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν στο Α’ στάδιο βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βάσης βαθμολογίας [πενήντα πέντε (55) μονάδες] δύνανται να συμμετάσχουν στο Β’ στάδιο της γραπτής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν και στο Β’ στάδιο βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βάσης βαθμολογίας [πενήντα πέντε (55) μονάδες] κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης βάσει του βαθμού της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των προσαυξήσεων.

Β’ στάδιο: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» (συντελεστής βαρύτητας 2). Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή – συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων.

Γ’ στάδιο: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ»
Η εξέταση ορθοφωνίας θα γίνει από ειδική επιτροπή για τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων, σε σχέση με την άρθρωση του λόγου και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».

28 γυμναστές στο Δήμο Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά είκοσι οκτώ (28) καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της ΚΕΑΠΠΔΠ, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου. Τηλ. επικοινωνίας: 210­6619937 έως και την Τετάρτη 11-11-2015.

14 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου θα προχωρήσει στην πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 4 ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34 Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 210-5701106, 210-5701099).

5 γυμναστές στο Δήμο Χαϊδαρίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου θα ενισχυθεί με πέντε (5) άτομα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα απασχοληθούν: 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής, 3 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και δίπλωμα Ναυαγοσώστη και 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής και ειδικότητα Κολύμβησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2. Τηλ.: 213-2047360. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 08:30 έως τις 15:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες έως και τις 13-11-2015.

23 μουσικοί στο Δήμο Κέρκυρας

Στην πρόσληψη 23 μουσικών θα προχωρήσει ο Δήμος Κέρκυρας για τα Δημοτικά Ωδεία Φαιάκων και Λευκίμμης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς. Αναλυτικά, θα προσληφθούν: ΠΕ Βιολί 1, ΤΕ Βιολί 1, ΤΕ Τσέλο 1, ΤΕ Πιάνο 2, ΤΕ Ανώτερα Θεωρητικά 5, ΤΕ Μονωδία 2, ΤΕ Ξύλινα Πνευστά (κλαρινέτο και φλάουτο) 2, ΤΕ Χάλκινα Πνευστά (τρομπέτα και βαρύτονο ή κόρνο 2, ΤΕ Κρουστά 1, ΤΕ Κιθάρα 1, ΔΕ Κιθάρα 1, ΔΕ Μπουζούκι 2 και ΔΕ Αρμόνιο – Ακορντεόν 2. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή έως τις 12-11-2015 συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν.

30 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Καισαριανής

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 8 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 11 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 2 ΥΕ Βοηθοί Μαγειρείου και 8 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής Κλαζομενών 46, T.K. 161 21 Καισαριανή, απευθύνοντάς τη στην Υπηρεσία Διοικητικού – Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 210 7212193-7229662).

Τον Δεκέμβριο οι αιτήσεις για 121 μόνιμους σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση εκατόν είκοσι μιας (121) θέσεων ως κατωτέρω: Α. Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης εκατό (100) θέσεις, και Β. Τεχνολογικής (TΕ) Εκπαίδευσης είκοσι μία (21) θέσεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ (Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2015), Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 37

πηγή : http://www.e-typos.com/

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο