Εργασία

Προσλήψεις σε Δήμους ( Οι Προκηρύξεις )

Δημαρχειο Τρικκαίων
33 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Σπάρτης

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας που εδρεύει στην Σπάρτη, και συγκεκριμένα ως εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης)
4 ΔΕ Χειριστές γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ)
8 ΔΕ οδηγοί αυτοκινήτων
20 ΥΕ εργατών πυροπροστασίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 , τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117 και 2731081866 εσωτ.116) μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών έως και την 29 Ιουνίου 2015.

Προκήρυξη Δήμου Σπάρτης

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου

Ο Δήμαρχος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3 ΔΕ Οδηγών βυτιοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ.81400, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λήμνου, υπόψιν κου Νικόλαου Μωυσή (τηλ. επικοινωνίας: 2254350000 – 2254350013). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη Δήμου Λήμνου

4 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας λιμενικών χώρων
2 ΔΕ Εισπράκτορες (λιμενικών τελών)
1 ΥΕ Φυλάκων και εξυπηρετήσεων σκαφών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.18010, Αίγινα, υπόψιν κας Πετράκη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2297022272, γραμμή 1-2-3). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προκήρυξη δημοτικό λιμενικό ταμείο Αίγινας

50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

οκτώ (8) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και με
άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας)
ενός (1) Οδηγού με δίπλωμα τρακτέρ ΔΕ
ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος τύπου JCB ΔΕ και
σαράντα (40) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ
για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 24/6/2015 και λήγει την 30/6/2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Προκήρυξη Δήμου Βόλου

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καβάλας

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:

(6) έξι ατόμων ΠΕ Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
(2) δύο ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές)
(1) ενός ατόμου ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
(1) ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών
(2) δύο ατόμων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καλών Τεχνών ή Εικαστικών (Ζωγράφοι- κεραμιστές)
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα αντίστοιχα πτυχία για τις παραπάνω ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 24- 06- 2015 στις 14:00.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν ως δικαιολογητικά :

Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

37 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τριφυλίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

28 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας γενικών καθηκόντων
2 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου
2 ΔΕ 29 Οδηγών (Γ’ κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ( Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄)
3 ΔΕ Χειριστών Τσάπας ( Ομάδας Β΄ Τάξης Γ΄)
1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ( Ομάδας Γ΄ Τάξης Γ΄)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24500, Κυπαρισσία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Χριστίνας Στρατικοπούλου, ή κας Φωτεινής Λυμπεροπούλου ή κας Αθανασίας Κανελλοπούλου ή κας Αγγελικής Μπάλτα (τηλ. επικοινωνίας: 27613-60700, 720, 721,722). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο