FeaturedΕργασία

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ και η ΑΠΑΞΙΩΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η κοροϊδία και η απαξίωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ συνεχίζεται – Με αυτή την φράση η ΠΟΕ ΟΤΑ παίρνει θέση απέναντι στο νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο τομέα

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδία αναφέρει :

Μετά από δεκατρία (13) χρόνια μνημονιακών περικοπών, κατά τα οποία όχι μόνο δεν δόθηκε καμία αύξηση στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους Δημοσίους Υπαλλήλους, αλλά καταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός, μειώθηκαν οι αποδοχές κατά 40%, πάγωσε μισθολογικά η διετία 2016-2017, μειώθηκε το αφορολόγητο, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καλπάζουν, η κυβέρνηση εμπαίζει στην κυριολεξία τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. και το Δημόσιο με ένα επίδομα των 40,00 ευρώ μηνιαίως.

          Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς, αποκρύπτουν τα Μ.Μ.Ε., τα οποία προβάλλουν καθημερινά χωρίς αντίλογο την κυβερνητική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.

          Επισημαίνουμε, πως πράγματι προβλέπονται κάποιες αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα ευθύνης, που όμως τα μεν πρώτα αφορούν το 40% των υπαλλήλων, τα δε δεύτερα ούτε καν το 20%.

          Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α και συνολικά οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αποκατάσταση των τεράστιων μισθολογικών απωλειών των τελευταίων δέκα πέντε (15) ετών.

 

Διεκδικούμε:

 • Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό τουλάχιστον 15% για όλους.
 • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας της διετίας 2016-2017.
 • Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
 • Αύξηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
 • Κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας.
 • Γνήσιο ενιαίο μισθολόγιο με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των
  • εργαζομένων.
  • Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΝΕΕΣ» ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Στο Μέρος Γ του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνεται μία σειρά ρυθμίσεων επί μισθολογικών θεμάτων.

Α.    Με την παρ.1 του άρθρου 20 προβλέπεται η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών των Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) όπως αυτοί διαμορφώνονται στις 31-12-2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Ν.4354/2015, οι οποίοι προσαυξάνονται με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υ.Ε. πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, ενώ με την παρ.3 γίνεται μνεία ότι η προσαύξηση αυτή δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

        Προβλέπεται ότι η εν λόγω προσαύξηση, καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ.1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του Ν.4354/2015, στις οποίες περιλαμβάνεται και το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων αυτών.

        Ακόμα, το ως άνω ποσό αυξάνει τους βασικούς μισθούς του πάσης φύσεως προσωπικού Αορίστου και Ορισμένου χρόνου των Εταιρειών που υπάγονται στο μέρος Α΄ του Ν.3429/2005, ήτοι των Δημόσιων Επιχειρήσεων. Κατά το άρθρο 1 του εν λόγω νομοθετήματος, ως «Δημόσια Επιχείρηση» νοείται κάθε Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται όταν το Ελληνικό Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες Δημόσιες Επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος Νόμου:        α. Είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή         β. Ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή         γ. Δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου ή         δ. Χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. Ως «Δημόσια Επιχείρηση» νοείται και κάθε Ανώνυμη Εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη Δημόσια Επιχείρηση.

Κατά προσέγγιση το ποσό αυτό της προσαύξησης ανέρχεται στα 70,00 ευρώ.

Β.    Με το άρθρο 21 προβλέπεται ο επανακαθορισμός της οικογενειακής παροχής, με την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4354/2015. Ειδικότερα, για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρία 50% τουλάχιστον η παροχή διαμορφώνεται:

στα 70,00 ευρώ για 1 τέκνο (αντί των 50,00 ευρώ με το ισχύον καθεστώς),

στα 120,00 ευρώ για 2 τέκνα (αντί των 70,00 ευρώ με το ισχύον καθεστώς),

στα 170,00 ευρώ για 3 τέκνα (αντί των 120,00 ευρώ με το ισχύον καθεστώς),

στα 220,00 ευρώ για 4 τέκνα (αντί των 170,00 ευρώ με το ισχύον καθεστώς)

και προσαυξάνεται κατά 70,00 ευρώ (αντί των 50,00 ευρώ με το ισχύον καθεστώς) για κάθε επιπλέον τέκνο.

Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προβλέπεται ότι από 1-1-2024 καταργούνται το 3ο και το 4ο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4354/2015 όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου».

Γ.    Με το άρθρο 22 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του Επιδόματος Θέσης Ευθύνης το οποίο αυξάνεται κατά 30% και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, για τις περιπτώσεις των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, δηλαδή των Προϊσταμένων Διοίκησης, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, κατά την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015.

Δ.    Με το άρθρο 26 προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαρ.Δ9 της παρ.Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 περί της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου και με τη σχεδιαζόμενο διάταξη το ύψους αυτής ορίζεται στο ποσό των 0,20 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με το άρθρο 27 προβλέπονται τροποποιήσεις ως προς τα έξοδα μετακίνησης που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 και της παρ.1 του άρθρου 19 της υποπαρ.Δ9 της παρ.Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015.

Ειδικότερα: Για τα πρόσωπα της Κατηγορίας Ι του άρθρου 5 της οικείας διάταξης, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται ανέρχεται έως 100,00 ευρώ ανά διανυκτέρευση (αντί των 80,00 ευρώ με τις ισχύουσες διατάξεις).

Πρόσωπα Κατηγορίας Ι είναι τα κάτωθι:  α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α` και Β` και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.),«τα Μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)» ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).  Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

         β. Κατ` απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α` ή Β` και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ-Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α` και Β` του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.

Για τα πρόσωπα της Κατηγορίας ΙΙ του άρθρου 5 της οικείας διάταξης το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται ανέρχεται έως 80,00 ευρώ ανά διανυκτέρευση (αντί των 60,00 ευρώ με τις ισχύουσες διατάξεις).

Πρόσωπα της Κατηγορίας ΙΙ είναι τα κάτωθι:  Γραμματείς Πρεσβείας Α`, Β`, Γ` και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί -Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, [επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε.,] Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί μετακινούμενοι.

Αναπροσαρμόζεται επίσης το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού και συγκεκριμένα:

Για το προσωπικό που ανήκει στην Κατηγορία Ι του άρθρου 5, αναγνωρίζεται ποσό μέχρι 242,00 ευρώ ανά διανυκτέρευση, (αντί των 220,00 ευρώ με τις ισχύουσες διατάξεις),

για το προσωπικό που ανήκει στην Κατηγορία ΙΙ αναγνωρίζεται ποσό μέχρι 176,00 ανά διανυκτέρευση (αντί των 160,00 ευρώ με τις ισχύουσες διατάξεις).

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις περί καταβολής εξόδων τυγχάνουν εφαρμογής σε πρόσωπα με οποιαδήποτε ιδιότητα, τα οποία μετακινούνται με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.στ` του άρθρου 14 του Ν.4270/2014.

Ε.    Με το άρθρο 53 προβλέπεται ότι οι νέες διατάξεις επί των ανωτέρω θεμάτων θα τεθούν σε ισχύ από 1-1-2024.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο