Κέντρο... ΔυτικάΧωρίς κατηγορία

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας

3985723112015911_b_protoboulia
Ο Δήμος Χαλκιδέων προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς».

Σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την αποκατάσταση της πολύπαθης Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας προχωρά ο Δήμος Χαλκιδέων. Έχουν οριστεί έπαθλα για τους τρεις πρώτους του διαγωνισμού αλλά και αμοιβή για τον μελετητή στην περίπτωση ανάθεσης.

Η δυνατότητα συμμετοχής και η παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού με την Προκήρυξη και τα προσαρτήματά της, τον Φακέλου του Έργου με τα τεύχη, τα
προσαρτήματα και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους έως και την 1η Αυγούστου 2016.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως και την 17η Ιουνίου 2016.

Ενώ τέλος ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 π.μ.

Αναλυτικά ο διαγωνισμός του Δήμου Χαλκιδέων:

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/2011) και την τροποποίηση της με την Υ.Α. 22186/04-05-12 (ΦΕΚ 1494 Β’/2012), και το Ν.3316/ 2005, τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο και με τους όρους του παρόντος τεύχους.

Κύριος του Έργου, διοργανώτρια Αρχή και Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων.

Είδος του Διαγωνισμού

Διεξάγεται Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης της περιπτώσεως της Υπουργικής Απόφασης. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού έχουν συνταχθεί υπό την μορφή έκθεσης «καταγραφής υφισταμένων συνθηκών, καθορισμού συνθετικών αξόνων, διαμόρφωσης-σύνταξης προδιαγραφών και συνθετικού πλαισίου ενόψει διενέργειας Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σχετικά με την ανάπτυξη, ανάδειξη και λειτουργική επανένταξη της περιοχής της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» και έχουν εγκριθεί µε το από 21-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το συγκεκριμένο έργο, στο σύνολο του, αποτελεί ιδιαίτερη και εξαιρετικής σημασίας, κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά παρέμβαση για την πόλη της Χαλκίδας.

Χρηματικά βραβεία και εξαγορές

Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των 27.225,00€.

Η δε κατανομή των βραβείων στους βραβευθέντες γίνεται βάσει του ακόλουθου πίνακα:

1o βραβείο: 12.250,00€
2o βραβείο: 8.985,00€
3o βραβείο: 5.990,00€

Κατά την κρίση της επιτροπής μπορεί να προταθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού η εξαγορά μελετών. Σε αυτή την περίπτωση, με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, θα καθορισθούν τα ποσά εξαγοράς και η συμβατική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Δύναται να εξαγορασθούν έως τρεις μελέτες με ποσό εξαγοράς οριζόμενο στα 3.000€ ανά μελέτη.

Καθορισμός αμοιβής μελετητή

Σε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης ο καθορισμός της αμοιβής του μελετητή ορίζεται στο ποσό των 136.130,00 € ως ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής των σταδίων οριστικής μελέτης.

Όροι
Στον διαγωνισμό μελετών μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας), τα οποία κατέχουν την από τον Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων και της διαδικασίας του διαγωνισμού από πλευράς διαγωνιζομένων. Οι ανάδοχοι μελετητές που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό οφείλουν εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να συνεργασθούν για την ανάληψη της μελέτης με άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα.

Παραλαβή τευχών
Το πλήρες κείμενο των τευχών του διαγωνισμού διατίθεται προς παραλαβή χωρίς αντίτιμο σε ψηφιακή μορφή (CD-ROM) στα γραφεία του Δήμου Χαλκιδέων, Φαρμακίδου 15 (Μέγαρο Κότσικα).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων μπορούν επίσης να παραληφθούν και ταχυδρομικώς κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αποστολής.

Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή και το περιεχόμενο αυτών.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 π.μ. Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτική Επιτροπή
Η επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη, τα αντίστοιχα αναπληρωματικά και 3 επιλαχόντα μέλη και η σύνθεσή της έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Υ.Α.

Γλώσσα Διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσα Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Ερωτήματα για
συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Τα στοιχεία (περιεχόμενα πινακίδων, τεύχη κλπ) των μελετών θα
υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Επισημάνσεις
Η αποστολή της Προκήρυξης του διαγωνισμού στην υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει στις 16-05-2016.

Η δυνατότητα συμμετοχής και η παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού με την Προκήρυξη και τα προσαρτήματά της, τον Φακέλου του Έργου με τα τεύχη, τα
προσαρτήματα και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους έως και την 1η Αυγούστου 2016.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως και την 17η Ιουνίου 2016.

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων
Χρήστος Παγώνης

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο