FeaturedΟικονομίαΟΤΑ

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας προσκαλεί τους δικαιούχους του Προγράμματος να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Α. Εισαγωγή

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», εφεξής το ‘Πρόγραμμα’ όπως τούτο ορίζεται στην παρ. α) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στην αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και έγκριση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, η υλοποίηση των οποίων μέσω της αξιοποίησης εθνικών, ενωσιακών και διεθνών πόρων, πρόκειται να επιφέρει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα, όσο και για τους πολίτες της.

Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η οποία και καθορίζει σε κάθε προγραμματική περίοδο:

 • τις προτεραιότητες μεταξύ συμβάσεων ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων,
 • τη διάρκεια της εφαρμογής του,
 • την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης,
 • τον συνολικό και ανά σύμβαση προϋπολογισμό,
 • τους τυχόν ειδικότερους στόχους και δράσεις, και
 • τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την έγκριση και εφαρμογή του.

Η χρονική περίοδος του Προγράμματος είναι πενταετής. Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την οποία εγκρίνονται το Πρόγραμμα και οι επιμέρους συμβάσεις που εντάσσονται σε αυτό, μπορεί να ορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους, όπως οι λοιπές δεσμεύσεις της χώρας, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και ο προγραμματισμός των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να ενταχθούν όλες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις, σχέδια και έργα που περιλαμβάνονται ή μπορεί να εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με αντικείμενο ιδίως την κατασκευή, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια.

O συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Συμβάσεις με μικρότερο προϋπολογισμό εφόσον αυτές έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στις συμβάσεις του Προγράμματος εντάσσονται, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους, και

 • το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης: (i) των υφιστάμενων υπό δημοπράτηση και προς δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης και (ii) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 200/ 12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. 43/29.10.2020 Πράξης του (Α΄ 218/10.11.2020), καθώς και το σύνολο ή μέρος των σχεδίων δράσης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
 • το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται, συνολικά ή εν μέρει από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης),
 • το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται με πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ.

Στο πρόγραμμα δύναται να εντάσσονται ώριμες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δημοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης της εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει.

Επίσης, δύναται να εντάσσονται και συμβάσεις προς ωρίμανση, δηλαδή συμβάσεις που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και των οποίων το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και η διαδικασία ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν μέρει, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης του φορέα που ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι οποίες έχουν ενδεικτική εκτιμώμενη αξία σύμβασης τουλάχιστον το όριο των 50.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

(α) το Υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας

(β) η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήμος, για κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας της αρμοδιότητάς τους,

(γ) οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

 

Διακυβέρνηση του Προγράμματος

Για την διακυβέρνηση του προγράμματος ορίζεται:

 1. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με τις εξής αρμοδιότητες:
  • Διαμορφώνει και αναθεωρεί τα κριτήρια του Προγράμματος
  • Εγκρίνει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (το “Πρόγραμμα”)
  • Δύναται να ορίζει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), ως φορέα ωρίμανσης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4799/2021.
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, με της εξής αρμοδιότητες:
  • Συλλέγει, αξιολογεί και προτεραιοποίει τις επιμέρους συμβάσεις
  • Εισηγείται το Πρόγραμμα στην Κυβερνητική Επιτροπή για την έγκριση των επιλεγμένων συμβάσεων
  • Υποβάλει στην Κυβερνητική Επιτροπή εισηγήσεις για αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση, έλεγχο των έργων
  • Συντάσσει και υποβάλλει στην Κυβερνητική Επιτροπή εξαμηνιαία έκθεση προόδου των εργασιών της

 

Β. Υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων

Υποβολή προτάσεων

Η Εκτελεστική Επιτροπή διενεργεί ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Δικαιούχους για την υποβολή επιμέρους έργων/ συμβάσεων. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μαζί με τα αναγκαία στοιχεία εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην παρούσα.

Στο περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται το αντικείμενο, οι προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα του προς ένταξη έργου/ σύμβασης.

Οι προδιαγραφές του έργου πρέπει να συνάδουν με τα κριτήρια αξιολόγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Κάθε υποβληθείσα πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας και τεκμηριωμένη πρόταση για την πηγή/ πηγές χρηματοδότησης.

Οι προτάσεις για έργα αρμοδιότητας ΟΤΑ υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συντονίζει για το σκοπό αυτό τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Οι προτάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ η οποία τις αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική αιτιολογική έκθεση.

Περιεχόμενο των προτάσεων

 1. Αντικείμενο: Συνοπτική περιγραφή του έργου, του σκοπού του και των αναγκαιότητας υλοποίησής του
 2. Προδιαγραφές: Τεχνική περιγραφή του έργου, προϋποθέσεις υλοποίησης και προ-απαιτούμενα
 3. Προϋπολογισμός: Ανάλυση κόστους υλοποίησης και κόστους λειτουργίας, αναφορά των πηγών χρηματοδότησης (εφόσον έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια)
 4. Χρονοδιάγραμμα: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
 5. Προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας: Ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης επενδυόμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανόμενου του κόστους των μελετών και των υπηρεσιών ωρίμανσης καθώς και περιγραφή του συνολικού οφέλους – στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνία – από την υλοποίηση του έργου

Για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1.

Αξιολόγηση προτάσεων

Η τελική αξιολόγηση και έγκριση του Προγράμματος και των επιμέρους Συμβάσεων που εντάσσονται σε αυτό γίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Κυβερνητική Επιτροπή αξιολογεί και εγκρίνει τα έργα, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τη συνάφεια τους με τις εθνικές στρατηγικές και τους στόχους των ευρύτερων δημοσίων πολιτικών (ΕΣΚυΠ, Πλάνο Ανάκαμψης, Επιχ. Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, τις δεσμεύσεις της χώρας κ.ά.)
 2. Τη σκοπιμότητα και σπουδαιότητα αυτών στην κατεύθυνση εκπλήρωσης βασικών αναπτυξιακών στόχων σε επίπεδο επικράτειας, περιφερειών και δήμων
 3. Τον βαθμό ωριμότητας του έργου
 4. Τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας και ποιότητας και το εύρος των απαιτούμενων θεσμικών/ εγκριτικών διαδικασιών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
 5. Την ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης επενδυόμενων κεφαλαίων
 6. Το ύψος και την κατανομή της χρηματοδότησης, καθώς και την επαρκή τεκμηρίωση εξασφάλισης αυτής
 7. Τον προϋπολογισμό του έργου, που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ

Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 2.

 

Τρόπος και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022. Για όσα έργα έχουν ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέχρι και την 14η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν ανά δικαιούχο, συγκεντρωτικά, από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του οικείου κατά περίπτωση Υπουργείου, ή από τον Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο/ Γενικό Διευθυντή, σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από εταιρεία του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από επιστολή (Συνοδευτική Επιστολή), όπου θα αναγράφονται επιγραμματικά όλες οι προτάσεις που υποβάλλονται από τον Δικαιούχο.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν, πριν την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: office@gsco.gov.gr και pkampouris@gsco.gov.gr με τίτλο «ονομασία Υπουργείου ή φορέα_Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

Για οιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ 2103385170 με τον κ.Πέτρο Καμπούρη (Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Παρουσίαση Πρότασης

 

Παρουσίαση Πρότασης
Αντικείμενο:
Συνοπτική περιγραφή του έργου, του σκοπού του και της αναγκαιότητας υλοποίησής του
 

[Εισαγωγή απάντησης]
Προδιαγραφές:
Τεχνική περιγραφή του έργου, προϋποθέσεις υλοποίησης και προ-απαιτούμενα
 

[Εισαγωγή απάντησης]
Προϋπολογισμός:
Ανάλυση κόστους υλοποίησης και κόστους λειτουργίας, αναφορά των πηγών χρηματοδότησης (εφόσον έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια)
Σύνολο π/υ σε χιλ. €:
_______€
 

[Εισαγωγή απάντησης]
Χρονοδιάγραμμα:
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
[Εισάγετε Ορόσημο 1] [Εισάγετε ημ/νια ολοκλήρωσης  σε ΜΜ/ΕΕ]
[Εισάγετε Ορόσημο 2] [Εισάγετε ημ/νια ολοκλήρωσης  σε ΜΜ/ΕΕ]
[Εισάγετε τουλάχιστον 1 ορόσημο ανά 6μηνο]  
   
   

 

[Εισαγωγή απάντησης]
Προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας:
Ανάλυση κόστους – οφέλους και απόδοσης επενδυόμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανόμενου του κόστους των μελετών και των υπηρεσιών ωρίμανσης
 

[Εισαγωγή απάντησης]
Περιγραφή του συνολικού οφέλους στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνία από την υλοποίηση του έργου
 

[Εισαγωγή απάντησης]

 

Συνοδευτικά έγγραφα:
 

[Κατάλογος συνοδευτικών εγγράφων – εφόσον υποβάλλονται]

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Λίστα ελέγχου κριτηρίων αξιολόγησης

 

Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης
Συνάφεια:
1.     Αποτελεί το έργο δέσμευση της χώρας σε διεθνή / ευρωπαϊκά όργανα; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)]
2.    Αναφέρεται το έργο ρητά σε κάποια από τις εθνικές στρατηγικές ή τα αναπτυξιακά σχέδια / προγράμματα; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)]
3.    Συνδέεται το έργο, ως προαπαιτούμενο, με άλλο έργο που ανήκει στις πρώτες δύο κατηγορίες; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)]
4.     Έχει το έργο συνάφεια με πολιτικές και διαρθρωτικές δράσεις που υλοποιούνται σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης (εφόσον απαντήθηκε ΝΑΙ πιο πάνω)]
Σκοπιμότητα και σπουδαιότητα:
5.    Ποια Στρατηγική Επιλογή (Σ.Ε.) και ποιο Στόχο εξυπηρετεί το έργο;  (χρήση της κατηγοριοποίησης του ΜΑΖΙ); Σ.Ε.: [Εισάγετε Στρατηγική Επιλογή]
Στόχος: [Εισάγετε Στόχο]
Σ.Ε.: [Εισάγετε Στρατηγική Επιλογή]
Στόχος: [Εισάγετε Στόχο]
6.     Αποτελεί το έργο «εμβληματικό έργο» για την συγκεκριμένη Στρατηγική Επιλογή / Στόχο; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]
7.    Πόσο κρίσιμο / σημαντικό είναι το έργο για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της συγκεκριμένης Στρατηγικής Επιλογής;
 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]
Ωριμότητα:
8.     Έχει ανατεθεί το έργο/ σύμβαση; Ναι          Όχι

☐             ☐

9.     Έχει προκηρυχθεί το έργο; Ναι          Όχι

☐             ☐

10.  Έχουν προετοιμαστεί οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου; Ναι          Όχι

☐             ☐

11.  Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες τεχνικές και χρηματοοικονομικές μελέτες για το έργο; Ναι          Όχι

☐             ☐

12. Υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας; Ναι          Όχι

☐             ☐

Τεχνικές απαιτήσεις/ Χρονοδιάγραμμα:
13. Υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για την λειτουργία του έργου; Ναι          Όχι

☐             ☐

14.  Έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις για διενέργεια διαγωνισμού, για τεχνικές προδιαγραφές, για τεύχη δημοπράτησης, για νομικές δεσμεύσεις κα.; Ναι          Όχι

☐             ☐

15. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του έργου;

(Βραχυπρόθεσμο: <2 έτη, Μεσοπρόθεσμο: 3-5 έτη, Μακροπρόθεσμο: >5 έτη);

☐ Βραχυπρόθεσμο

☐ Μεσοπρόθεσμο

☐ Μακροπρόθεσμο

16. Πως αξιολογείται το επίπεδο τεχνικής δυσκολίας για την υλοποίηση του έργου;

(Χαμηλό: π.χ.  παροχή υπηρεσιών /προμήθειες αγαθών,

Μεσαίο: π.χ. απλά τεχνικά έργα/ έργα πληροφορικής,

Υψηλό: π.χ. μεγάλα/ σύνθετα τεχνικά έργα)

☐ Χαμηλό

☐ Μεσαίο

☐ Υψηλό

17. Υπάρχει επάρκεια και διοικητική ωριμότητα των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου; Ναι          Όχι

☐             ☐

 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]

 

Ανάλυση κόστους – οφέλους:                                                                                          
18. Ποιο είναι το οικονομικό όφελος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου (ανάλυση κόστους – οφέλους);
 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]

 

19. Ποια η απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων;
 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]

 

20. Ποιο είναι το συνολικό όφελος (στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνία) από την υλοποίηση του έργου;
 

[Εισαγωγή αιτιολόγησης]

 

Χρηματοδότηση:
21. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το έργο; Ναι          Όχι

☐             ☐

22. Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί (ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού); _______ %

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο