FeaturedΕργασιακά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης

Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της Πανδημίας του Κορωνοϊού, όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της χώρας βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ ΦΥΛΛΟΥ 55/11-3-2020) και την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.20021 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 956/21-3-2020).

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν.3584/2007), άρθρο 55, παρ. 4, οι υπάλληλοι που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της χώρας και συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό (π.χ. Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι), το Βοηθητικό (π.χ. Μάγειρες, Βοηθοί Μαγείρων, Τραπεζοκόμοι, Προσωπικό Καθαριότητας) και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό τους (π.χ. Κοινωνικός Λειτουργός, Παιδίατρος, Ψυχολόγος κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017) και το άρθρο 7, παρ.3, «Οι Σταθμοί αυτοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά». Επίσης, σύμφωνα και πάλι με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, άρθρο 16, παρ.1 «Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθμούς που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων ή ως υπηρεσία του Δήμου, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Στην υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα Γ (3η παράγραφος) αναφέρονται τα εξής: «Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τις κανονικές άδειες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) {που έχει επικυρωθεί με τον παραπάνω Νόμο (Ν.3584/2007, άρθρο 55, παρ.4)} οι διατάξεις περί δικαιώματος κανονικής άδειας δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως (10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Εν προκειμένω και κατ΄ εξοχήν λόγω της σοβαρών λόγων ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, εξυπακούεται ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό να ικανοποιηθεί αίτημα χορήγησης κανονικής άδειας σε υπαλλήλους που δικαιούνται διακοπές εργασίας παρά μόνο σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις».

Επειδή τίθενται πολλά ερωτήματα, ξεκαθαρίζουμε πως θέση της Ομοσπονδίας μας με βάση όσα προαναφέρθηκαν και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017) είναι, πως, παρά την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την κατ΄ εξαίρεση και έκτακτη μεταφορά του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες για όσο διάστημα όφειλαν να παρέχουν υπηρεσίες στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ισχύουν οι παύσεις εργασίας που με τις σχετικές διατάξεις έχουν θεσπιστεί. Διαφορετική ερμηνεία, ή άποψη, θα δημιουργούσε δυσμενή μεταχείριση των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό) οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα κανονικής άδειας όπως οι υπόλοιποι Δημοτικοί υπάλληλοι.

Την ίδια στιγμή, υπαρκτό είναι το πρόβλημα, που θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που έχουν λάβει την ειδική άδεια για την φύλαξη των παιδιών τους, να έχουν ήδη εξαντλήσει τις δέκα (10) ημέρες ειδικής άδειας που προβλέπεται για αυτούς. Σε ενδεχόμενη παράταση των έκτακτων μέτρων (την οποία θεωρούμε δεδομένη) για τον περιορισμό της Πανδημίας και εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας να μην έχουν πλέον το δικαίωμα της ειδικής άδειας φύλαξης τέκνων αφού δεν έχουν κανονική άδεια ή ήδη έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη ειδική για αυτούς άδεια.

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αυτή την δύσκολη για όλους ώρα, με διάθεση προσφοράς συμβάλουν στην αντιμετώπιση της Πανδημίας. Με αίσθημα ευθύνης του ρόλου μας, δεν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την σημερινή αδυναμία πολλών για ίδιο όφελος. Και όποιοι το κάνουν, απομονώθηκαν πρώτα από τους εργαζόμενους.

Καθιστούμε όμως σαφές, προς κάθε κατεύθυνση, πως δεν θα ανεχτούμε την προσφορά μας σήμερα κάποιοι να την εκλάβουν ως αδυναμία υπεράσπισης των πάγιων εργασιακών δικαιωμάτων πολλών εργασιακών ομάδων που σήμερα ανιδιοτελώς προσφέρουν. Και αυτό να το ακούσουν καλά όσοι προσυπογράφουν τις αλλεπάλληλες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Να συνυπολογίζουν πάντα στην διάθεση της προσφοράς των εργαζομένων και να μην υπερβούν ούτε πόντο το όριο της κατάχρησης ή της καταστρατήγησης δικαιωμάτων, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη για προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η τήρηση αυτής της ισορροπίας και μέτρου, θα καθορίσει και την περαιτέρω στάση μας!!! Η αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού αποτελεί για εμάς μια εξαιρετικά έκτακτη κατάσταση και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                                 Βασίλης Πετρόπουλος

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο