Κοινωνία

Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» , Δίδακτρα – δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» για όσους ενδιαφέρονται άνοιξαν από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνονται 31 Αυγούστου .

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων γίνεται από την ΕΕΤΑΑ , το δε πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά .

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας [παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο. (Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της ΕΔΕ μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.)] και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Αντικείμενο του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σκοπό του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

 • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) είναι επιλογής, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr και www.eetaa.gr/pms.
 • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δέκα διαλέξεις, εκ των οποίων οι επτά πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι τρεις με τη χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε ενενήντα (90) μέσω της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να αυξηθεί σε εκατόν ογδόντα (180), προσθέτοντας επιπλέον εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη το εαρινό εξάμηνο.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή φακέλων και θα αξιοποιηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης.

Σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο λειτουργούν παράλληλα τρία τμήματα ως εξής: σε Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΕΤΑΑ- Μυλλέρου 73-77), Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και Κομοτηνή (εγκαταστάσεις ΔΠΘ). [ελάχιστος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα: 15].

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000€, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. (Για την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη στο χειμερινό εξάμηνο: 1.000 ευρώ με την εγγραφή, 1.500 ευρώ έως τις 30 Ιανουαρίου 2017 και 1.500 ευρώ έως 30 Μαΐου 2017. Για την δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο: 1.000 ευρώ με την εγγραφή, 1500 ευρώ έως τις 30 Μαΐου 2017 και 1.500 ευρώ έως 30 Οκτωβρίου 2017).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας έως την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr καιwww.eetaa.gr/pms).
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες και πρέπει να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο του τμήματος, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr και www.eetaa.gr/pms).
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.
 • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)

 Αξιολόγηση

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός πτυχίου: 40%
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ ή/και συναφή επαγγελματική εμπειρία: 25%
 • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
 • Συνέντευξη: 30%

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr καιwww.eetaa.gr/pms.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, e‐mail: ddpms@uop.gr,κ. Ηλιάνα Φώτη)

και στην ΕΕΤΑΑ στο e-mail: pms@eetaa.gr και στην κ. Βίκυ Βερβερίδου, τηλ. 2131320688 και στην κ. Αναστασία-Ελπίδα Κουτρουμπέλη, τηλ. 2131320618).

 

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Περισσότερα

Κλείσιμο